The FBiH Government approved the Draft Law on Information Security of the Federation of BiH

The FBiH Government approved the Draft Law on Information Security of the Federation of BiH

Vlada Federacije BiH jučer je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, utvrdila Nacrt zakona o informacionoj sigurnosti FBiH, te ga uputila u parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom prvi put se reguliše oblast informacione, odnosno cyber sigurnosti u Federaciji BiH.

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, utvrdila Nacrt zakona o informacionoj sigurnosti FBiH, te ga uputila u parlamentarnu proceduru, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Tim zakonom prvi put se reguliše oblast informacione, odnosno cyber sigurnosti u Federaciji BiH. Kako je danas obrazloženo, cyber sigurnost zahtijeva sistematski i koordinisan pristup između entiteta i svih drugih zainteresovanih strana u BiH, uz neminovno uzimanje u obzir činjenice da je cyber prostor globalna kategorija koja po svojoj suštini prevazilazi okvire i granice entiteta ili drugih organa vlasti.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Prednacrt ovog zakona izradilo je kako bi ispunilo ciljeve definisane strateškim dokumentima, Reforskom agendom, Programom rada Vlade FBiH, a u skladu sa listom prioritetnih propisa i preporuka Evropske unije, te Okvirnim smjernicama za uspostavu strateškog okvira cyber sigurnosti BiH. Također, ovaj zakonski akt djelimično je usklađen sa NIS2 Direktivom Evropskog parlamenta i Vijeća o mjerama za visoki zajednički nivo kibernetičke sigurnosti u cijeloj Uniji, koja je usvojena 28. novembra 2022. godine, i to u onoj mjeri koliko je to bilo moguće s obzirom da BiH nije članica EU. Provodivi dio ove direktive Ministarstvo je u saradnji sa ekspertima EU ugradilo u danas utvrđeni tekst Nacrta zakona.

Kako se dalje navodi u obrazloženju, globalno poslovanje, ali i sistemi javne uprave, te drugi segmenti društva postaju integrisani putem IKT infrastrukture, ali i kroz međuzavisnost u efikasnoj odbrani od prijetnji. Ovakva povezanost i sinergija racionalne upotrebe naročito komunikacionih tehnologija i zaštite digitalnog okruženja, dovodi do brojnih pozitivnih efekata i razvoja društva, ali i do brojnih novih rizika koji se moraju pravovremeno identifikovati i tretirati. Stoga je istaknuto da Federacija BiH, kao jedan od stubova vlasti u BiH, ima obavezu aktivnog učešća i odgovora na ove rizike da bi svojim građanima i poslovnoj zajednici garantovala nesmetan i siguran život i rad, te razvoj društva u cjelini.

Kako je navedeno u obrazloženju, razlozi za donošenje ovog zakona leže u potrebi za sistemskim pristupom smanjenju rizika od rastućih prijetnji, ugrožavanja kritične infrastrukture, imovine ili servisa, posebno terorizma, cyber kriminala i zloupotrebe djece u cyber prostoru.

Također, obrazlaženo je da cyber prostor postaje nova potencijalna i realna oblast sukoba kompanija, interesnih grupa, država, te da veliki broj zemalja razvija infrastrukturu, sisteme i kapacitete s ciljem smanjenja rizika od negativnih uticaja cyber prijetnji i drugih povezanih ranjivosti.

Naime, od izuzetne je važnosti da ove aktivnosti budu fokusirane i kontrolisane da bi bile uspješnije. Naglašeno je i da Evropska unija i zemlje u okruženju ubrzano rade na donošenju preporuka i formalno-pravnog okvira koji bi garantovao siguran, otvoren i stabilan cyber prostor.

Tim zakonom bi se i u FBiH uredili postupci i mjere za postizanje visokog zajedničkog nivoa informacione sigurnosti federalnih organizacija, operatora ključnih usluga i pružaoca digitalnih usluga, kao i nadležnosti i ovlaštenja nadležnih sektorskih tijela, jedinstvene kontaktne tačke, te tijela nadležnih za prevenciju i zaštitu od incidenata (nadležni CERT). Također se uređuje nadzor nad federalnim organizacijama, operatorima ključnih usluga i pružaocima digitalnih usluga u provedbi ovog zakona, kao i prekršajne odredbe.

Kako se ističe, cilj informacione sigurnosti je omogućiti razvoj mehanizama zaštite i prevencije od ugrožavanja podataka i informacionih sistema za dobrobit svih subjekata informacionog društva – građanstva, privrede i države u cjelini. Utvrđivanjem tog nacrta, Vlada FBiH iskazuje i opredjeljenje da se poveća nivo poznavanja i korištenja modernih informacionih tehnologija u javnim institucijama u Federaciji BiH, a posebno kada je u pitanju oblast cyber sigurnosti.

Tim zakonom, između ostalog, definisale bi se i mjere za postizanje visokog nivoa informacione sigurnosti, zatim obaveza provedbe tih mjera, zaštita podataka i samog informacionog sistema, zatim koordinacija, prevencija i postupanja kod incidenata, kao i međuinstitucionalna saradnja osnivanjem koordinativnog tijela za informacionu sigurnost.

Scroll to Top